• ภาษาไทย
    • English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยสอน

เมื่อวันที่ 15-30 พค.65 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยสอนและร่วมแสดงผลงานการเก็บข้อมูลการอนุรักษ์อาคารโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ (157 ปี) ด้วยวิธี VERNADOC ภายใต้โครงการ Thai VERDOC 2022 มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างๆดังนี้
Universitas Indonesia (UI), …Taylor University, Malaysia,
Istunbul Technical University, Turkey
Royal University fine art, Cambodia
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต