• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบโควตาพิเศษ ครั้ง ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกาาต่อระดับปริญญาตรี
รอบโครงการโควตาพิเศษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖