• ภาษาไทย
    • English

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ ๓)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕