• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายอภิชาต ศิริวัฒน์ และนางสาวอารีซา บิลหยา หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและออกแบบ

 ได้รับรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ ภายในงานการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 14 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา