• ภาษาไทย
    • English

กรมหม่อนไหมเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน


กรมหม่อนไหมเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอให้การต้อนรับ
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยสงขลาในวันที่ 18 พ.ย.2559