• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

พัฒนาศักยภาพตนเอง โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ออกแบบสร้างสรรค์ทันเทรนด์โลก" กิจกรรมพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ (Ligor City Hotel) จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม  ควบคุมดูแลโดย อาจารย์สิริมา สัตยาธาร อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย