• ภาษาไทย
    • English

การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ "ลองแล"โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรวิชาจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการสอบวิชานิทรรศการโดยนำผลงานในรายวิชาจิตรกรรม มานำเสนอผลงานให้นักศึกษาพรีเซนผลงานของตนเองให้แก่ผู้ชม จัดแสดงในวันที่ 15 -20 ธันวาคม 2559 ณ โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) ในงานนี้มี คุณรังสี รัตนปราการเจ้าของโรงสีแดงและ นางสาวปิยาภรณ์  ธุระกิจจำนง คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , อาจารย์พรสวรรค์ จันทรสุขและคณะอาจารย์หลักสูตรสาขาจิตรกรรม มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมเปิดงานแสดงผลงานของนักศึกษาอีกด้วย