• ภาษาไทย
    • English

สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2

สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 พรีเซนหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรสถาปัตยกรรม ในวันที่ 15 ธ.ค. - 16 ธ.ค.59 ณ ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย