• ภาษาไทย
    • English

การฝึกอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการการฝึกอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2559
ณ เรือนผักกูด รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย
รศ.นิรันดร์ จุลทรัพย์
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง