• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ออกพื้นที่เพื่อวาดภาพ ณ ชุมชนรำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ออกพื้นที่เพื่อวาดภาพ ณ ชุมชนรำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ เรียนในรายวิชาวาดเส้น 1กับจิตรกรรม 3 เพื่อให้นักศึกษา ได้ออกพื้นที่และวาดภาพสภาพแวดล้อมของชุมชน ทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชาเรียน