• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รางวัลจากการเข้าร่วมการประกวด "ISUZU Creative Brains Challenge 2017"(การประกวดออกแบบรถอนาคตอีซูซุในจินตนาการ)

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมการประกวด "ISUZU Creative Brains Challenge 2017" (การประกวดออกแบบรถอนาคตอีซูซุในจินตนาการ)  นำทีมโดย อาจารย์จามีกร มะลิซ้อน อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และมีนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ประเภททีม มีรายชื่อดังนี้
ทีม Commandent team ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายอลงกรณ์  ชูรักษ์ นายธรรมปพน ละงู  นางสาว ธิดาทิพย์   สุวรรณวิโรจน์ 
ทีม Bomb ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาว ณัฐกานต์ เนาว์สุวรรณ นายภูมิวพัชร์ พุฒิพรกนกนันท์ นายมุรซาลีน มะหมัด,
ทีม Bello ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นายวิศรุต แผ่นทอง นายภูวเรศ คงคาช่วย นางสาวนันทิดา จำปาสี ,
ทีม Independent team ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ นายธารกร ชูสกุลวงศ์  นายกัมปนาท  หนูเกื้อ  นายวรรธนัย  นาคสลับ ,