• ภาษาไทย
    • English

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดแก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2561 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดแก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังการบรรยายของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย