• ภาษาไทย
    • English

เปิดงาน RMUTSV OPEN HOUSE 2018

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ร่วมเปิดงาน RMUTSV OPEN HOUSE 2018 การแสดงผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ,ผศ.กิตติ พิมเสน และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสี่ยงให้กับมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต  ณ เวทีกลาง มทร.ศรีวิชัย