• ภาษาไทย
    • English

งานแฟชั่นโชว์ 2018 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานแฟชั่นโชว์ 2018 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

เวลา : 16.30 น.และนิทรรศการ ระหว่างวันที่  10 -18 มีนาคม 2561