• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการ kiddee@rmutsv สถาปัตย์ศิลปะ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โครงการ kiddee@rmutsv สถาปัตย์ศิลปะ โดยมีอาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง เป็นวิทยากร มี อาจารย์สุรวัช  หมู่เก็ม  และ อาจารย์ปราณระฟ้า  พรหมประวัติ จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการทำกิจกรรม workshop ของโครงการ ณ  KIDDEE+DEE@HISTORIC CENTER ถนนนางงาม  จ.สงขลา