• ภาษาไทย
    • English

ปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรวิชาทัศนศิลป์

เมือวันที่ 11 มิ.ย.- 15 มิ.ย.61 หลักสูตรทัศนศิลป์ ปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 วิชาวาดเส้น และวิชาจิตรกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดเทอม ณ อาคารศิลปกรรมและการออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย