• ภาษาไทย
    • English

โครงการค่ายคุณธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

โครงการค่ายคุณธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 29 มิ.ย.-1 มิ.ย.61 มทร.ศรีวิชัย โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดโครงการค่ายคุณธรรม พร้อมคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษา ครูฝึก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างระเบียบวินัยให้แก่นักศึกษา มีกิจกรรมต่างๆที่ครูฝึกได้จัดขึ้น ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานคริทร์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา