• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์ กับศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์ กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรม "ศิลปินแห่งชาติสัญจร สืบสานศิลป์อันดามัน" โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ ฐานศิลปะเทคนิคประติมากรรม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง นายวสวัตติ์ ริยาพันธ์ รางวัลชมเชย นายนิพนธ์ รักชู ฐานศิลปะเทคนิคจิตรกรรม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง นายกิตติพิชญ์ ทองขาว รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน นางสาวญาณิศา วิเศษสินธุ์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง นางสาวศุภกานตื ธนูศร รางวัลชมเชย นายสิรวิชญ์ จารุเจริญกมล