• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย