• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนว แนะนำเส้นทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อาจารย์เสริมศักดิ์  สัญญาโณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสัมมนาครูแนะแนว ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย  เพื่อเป็นแนวทางทางการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยม และสายอาชีพ  โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ แสดงผลงานของนักศึกษา ทั้ง 4 หลักสูตร ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มทร.ศรีวิชัย