• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ประกวดสไตลิสต์

โครงการประกวดสไตลิสต์ " Street Fashion Stylist Award 2018" ค้นหาสุดยอดสไตลิสต์ ภายใต้แนวคิด " Ungerdered Street Fashion" ซึ่งศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ร่วมมือกับนิตยสาร HAMBURGER โดยนักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมการประกวดในรอบแรก นักศึกษาเข้ารอบ 25 คน คือ นายสหรัฐ อินธิสาร และ นางสาวอภิชญา หวังนุรักษ์ และรอบที่2 รอบ 5ทีมสุดท้าย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวทัตติยา ก็เด็ม นางสาวอาแอเสาะ เวาะเละ นักศึกษาจกาหลักสูตรสาขาวิชการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย