• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรทัศนศิลป์ร่วมงาน The 4 th see to sea art Exhibition

ในวันที่ 8 ต.ค.2561 โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดพิธี ในงานThe 4 th see to sea art Exhibition by 2 lays group มีอาจารย์จากหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว, ผศ.กิตติ พิมเสน , อ.แก้วสุดา บุตรเผียน , อ.เอกพงษ์ คงฉาง , อ.พรสวรรค์ จันทร์สุข , อ.บูชา ผกากรอง  และกลุ่มศิลปิน 2เล โดยการจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- 31 ต.ค.61 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง มุ่งยกระดับวงการศิลปกรรมร่วมสมัยในภาคใต้ก้าวสู่สากล ณ PSU Art gallery ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่