• ภาษาไทย
    • English

สัมนาจากบริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จํากัด

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการสัมนาจากบริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จํากัด อาจารย์พิษณุ อนุชาญ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาโดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็ก และการเลือกใช้งานเหล็ก ให้แก่นักศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์