• ภาษาไทย
    • English

โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการองค์ความรู้

วันที่ 9 มกราคม 2562 ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการเข้ารอบการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาจากชุมชน ในโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม KM : Innovation University” ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย