• ภาษาไทย
    • English

งานวันครู ครั้งที่ 8 "คุณค่าของครู" The Values of Teachers

วันที่ 16 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานวันครู ครั้งที่ 8 "คุณค่าของครู" The Values of Teachers เพื่อระลึกพระคุณครูบูรพาจารย์ โดย อาจารย์ธาม วชิรกาญจน์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น และ อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง เข้ารับพิธีประดับอิทรธนู แก่ครูใหม่ มีอาจารย์สุรพงษ์ ถาวโรจน์ เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสนอกประจำการ และอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เข้าร่วมงานวันครู และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณค่าของครู" โดยพ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมต