• ภาษาไทย
    • English

ค่ายการเรียนรู้ค้นหาศักยภาพนักออกแบบและนักสร้างสรรค์งานศิลปะ

วันที่ 19 มกราคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัด “โครงการค่ายการเรียนรู้ค้นหาศักยภาพนักออกแบบและนักสร้างสรรค์งานศิลปะ”โดยมีกิจกรรมหลักสูตรทั้ง 4 หลัก มีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดกิจกรรม ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย