• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ได้รับคัดเลือกศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Young Artists Talent #10 หลังจากที่กลุ่มศิลปินรุ่นใหม่จำนวน 74 คน จากทั่วประเทศและอาเซียน ได้เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ พร้อมสร้างสรรค์ผลงานแลกเปลี่ยนและพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ทั้งนี้ได้ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 12 ผลงาน จาก 74 ผลงาน มีนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ได้ผ่านการคัดเลือกคือ นายสันติ ทองมี โดยศิลปินรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ไปศึกษาดูงานศิลปะ และการจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งทำการมอบประกาศนีย์บัตรสำหรับน้องทั้ง 74 คน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ Young Artist Tarent #10 จะจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562