• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมสำรวจพื้นที่ในการออกแบบห้องนิทรรศการ อพ.สธ

วันที่ 25 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 สำรวจพื้นที่ในการออกแบบห้องนิทรรศการอพ.สธ พร้อมออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่รวบรวมกล้วยพันธุ์พื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(กล้วย)ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ กิจกรรมที่ 1 มีผศ.สาทินี วัฒนกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม ผู้ควบคุมนักศึกษา ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย