• ภาษาไทย
    • English

การแนะแนวข้อมูลและการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 31 มกราคม 2562 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแนะแนวข้อมูลและการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ร่วมด้วยนักศึกษาจากคณะต่างๆ จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย