• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แสดงความยินดีกับอาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง
อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์
สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รูปภาพประกอบ: