• ภาษาไทย
    • English

การประกวดนางแบบ Southern Top Model 2019

วันที่ 21 ก.พ.62 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จัดงานการประกวดนางแบบ Southern Top Model 2019 และการประกวดการออกแบบชุดของนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 โดยมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด มีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก เข้าร่วมชมการการประกวดนางแบบ Southern Top Model 2019 ณ เวทีกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงาน ARCH OPEN HOUSE 2019 มทร.ศรีวิชัย ผู้ได้รับรางวัลการประกวดการออกแบบชุดของนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 นางสาวอภิชญา หวังนุรักษ์ รางวัลที่ 2 นายอานนท์ ยามา รางวัลที่ 3 นางสาวอรรัมภา จันทร์เกิด รางวัลที่ 4 นางสาวปรียานุช รัตนมณี รางวัลที่ 5 นายสหรัฐ อินธิสาร ผู้ได้รับรางวัลการประกวดนางแบบ Southern Top Model 2019 ประกอบด้วย ชนะเลิศ นางสาวอักษราพร พิบูลรัตนพงษ์ รองอันดับที่ 1 นางสาวอัจฉรา พรหมณ์เสนะ รองอันดับที่ 2 นางสาวภัทรวรินทร์ ทองสงค์ รองอันดับที่ 3 นางสาวกัญธิชา จำปาทอง รองอันดับที่ 4 นางสาวนลินี แค้นคุ้ม