• ภาษาไทย
    • English

โครงการศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมร่วมสมัย

วันที่ 22 -24 ก.พ.62 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์จัดโครงการศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมร่วมสมัย ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมร่วมสมัย ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน , อ่าวนาง, น้ำตกธารโบกธรณี โครงการถนนประติมากรรม:จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale,Krabi 2018  เพื่อนักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน