• ภาษาไทย
    • English

การประกวดแบบสถาปัตยกรรมงานสถาปนิกทักษิณ 2562

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ทัชชญา สังขะกูล หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานสถาปนิกทักษิณ 2562 ร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการด้านสถาปัตยกรรมในหลักสูตรฯ การประชุมสัมมนาประจำปี และการนำเสนอผลงานการประกวดแบบสถาปัตยกรรมงานสถาปนิกทักษิณ 2562 ณ หอศิลป์ อันดามัน จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้นายภูมิวพัชร์ พุฒิพรกนกนันท์ และวัชรวงศ์ ไพฑูรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแบบสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-5 หัวข้อ “ไร้ เทียม ทาน”