• ภาษาไทย
    • English

ทัศนศึกษาในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทินี วัฒนกิจ และ ดร. ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ ร่วมกับ ดร. ทัชชญา สังขะกูล และ อ. จามิกร มะลิซ้อน อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม ๗ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาชาวิชาสถาปัตยกรรม ซึ่งได้เดินทางพานักศึกษาไปทัศนศึกษา“Active Learning in Georgetown The World Heritage เรียนรู้ร่วมกันในเมืองมรดกโลก จอร์จทาวน์ ปีนัง “ เพื่อนักศึกษาได้ความรู้มาปรับใช้กับในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น