• ภาษาไทย
    • English

สัมนาวิชาการผังเมือง"ภูมิทัศน์ผู้คน สู่ ภูมิทัศน์เมือง"

วันที่ 16 มีนาคม หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง จัดสัมนาวิชาการผังเมืองในหัวข้อ "ภูมิทัศน์ผู้คน สู่ ภูมิทัศน์เมือง" โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้เปิดงานสัมนา พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง ผศ.ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส และนายชวณัฏฐ์ ล้วนเส้ง เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง ณ ห้องสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย