• ภาษาไทย
    • English

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2562 รศ.ดร.ฐานิศวร์ เจริญพงศ์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม หัวข้อ "การเตรียมตัววิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องบรรยายรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย