• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ที่จะสำเร็จการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ เปิดโครงการ และผู้บริหาร คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ร่วมโครงการ มี การบรรยายเรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวการสัมภาษณ์งานก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยคุณกาญจน์ เพียรเจริญ ,การบรรยายเรื่อง การพัมนาบุคลิกภาพเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน โดยผศ.สุชาดา ศรีเชื้อ และ การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน โดย คุณณิชา รองนาม เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย