• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์และจัดแสดงภาพวาดระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม/ทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์และจัดแสดงภาพวาดระดับมหาวิทยาลัย Young Artist's Art Workshop & Exhibition 2019 25-29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่