• ภาษาไทย
    • English

พิธีเปิดโครงการ SOUTHERN 2 SEA ART THESIS EXHIBITION 2018

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการ SOUTHERN 2 SEA ART THESIS EXHIBITION 2018 เป็นการจัดแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปี4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พลโทสุริยะ สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ และอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ มีคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ Art mill Songhkla Art center หอศิลป์สงขลา