• ภาษาไทย
    • English

ดร.นวัทตกรได้รับรางวัลในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562

ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ  เข้าร่วประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หัวข้อ “นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฎีความยั่งยืน”  เมื่อวันที่ 6 – 11 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ