• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรทัศนศิลป์ร่วมกิจกรรมการวาดภาพ Street Art ณ บ้านพังสาย อำเภอสทิงพระ จ.สงขลา

เมื่อระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2562 หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ  ภายใต้การนำของหัวหน้าหลักสูตรอาจารย์พรสวรรค์ จันทร์สุข และ ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ผศ.กิตติ พิมเสน อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก อาจารย์บูชา ผกากรอง อาจารย์รื่นฤทัย รอดสุวรรณ นักศึกษาจำนวน 20 คน โดยออกแบบและสร้างจุดเช็คอินด้วยการวาดภาพระบายสี 3 จุดสำคัญ คือ 1. อาคารศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูและสัตว์น้ำกลุ่มพังสาย 2. บ่อเพาะฟักลูกปู 3. สะพานท่าเทียบเรือประมง เป็นกิจกรรม “ปรับภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชนชน ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่นและการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว บ้านพังสาย หมู่ที่ 7 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา