• ภาษาไทย
    • English

มทร.ศรีวิชัยให้การต้อนรับคุณณพัชรา โกสินานนท์ นักวิเทศสหชำนาญ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในวันที่ 27 พ.ค.2562 ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมหารือแนวทางพัฒนาและประเมินผลความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีคุณณพัชรา โกสินานนท์ นักวิเทศสหชำนาญ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมี ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีวิชัย และเข้าเยี่ยมชม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย