• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค ครั้งที่ 2

วันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้เข้าร่วมโครงการสภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค ครั้งที่2 ณ จังหวัดภูเก็ต