• ภาษาไทย
    • English

โครงการปรับพื้นฐานหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

กำหนดการปรับพื้นฐานหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์
ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พิธีเปิด วันที่ 19 มิ.ย. 62 ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. 
ณ ห้องเรียนรวม 31203 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน
09.00-12.00 น. วิชาวาดเส้น
13.00-16.00 น. วิชาจิตรกรรม (สีน้ำ)

รูปภาพประกอบ: