• ภาษาไทย
    • English

โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ทุกหลักสูตร และนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าร่วม ทางสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมนัทนาการ เพื่อทำให้รุ่นน้องเกิดรักความสามัคคีในหมู่คณะ และหลังจากนั้น นักศึกษาแต่ละหลักสูตร เข้าเรียนการปรับพื้นฐาน ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์