• ภาษาไทย
    • English

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงสำนักงานทะเบียนนักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางให้แก่นักศึกษาใหม่ และในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย จาก สภอ.เมืองสงขลา และ อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับผู้ปกครองนักศึกษาโดยแยกเป็นหลักสูตร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย