• ภาษาไทย
    • English

โครงการค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรม และ อาจารย์เจนจิรา ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยทางสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ , การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด จาก ปปส.จังหวัดสงขลา และกิจกรรมจากครูฝึกทหารกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา