• ภาษาไทย
    • English

โครงการจัดทำผังเมืองสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน

วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมืองได้จัดโครงการจัดทำผังเมืองสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน โดยมีวิทยากร ดร.อานันต์ คำภีระ และคุณอดุลย์ เบ็ญนุ้ย จากสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการผังเมืองเข้าร่วมการอบรม มีการ workshop และฟังบรรยายในหัวข้อต่างๆเช่น การใช้เครื่องบินโดรน เพื่องานด้านผังเมือง และงานวิจัยเชิงพื้นที่ ,การฝึกปฏิบัติงานการใช้งานพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องบินโดรน เป็นต้น เพื่อนักศึกได้นำความรู้ไปพัฒนาในการจัดทำแผนที่ชุมชนต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 306 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์