• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงสำรวจพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชนทะเลน้อย

วันที่ 5 ก.ค. 62  หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงสำรวจพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชนทะเลน้อย ต.พนางตุง จ.พัทลุง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการให้กับชุมชน โดยบูรณาการงานบริการวิชาการกับรายวิชาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น โดยมี ผศ.ปิยาภรณ์ อรมุต บรรยายและให้ความรู้กับนักศึกษา