• ภาษาไทย
    • English

โครงการ พัฒนาเทคนิคการออกแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผลงานต้นแบบ กลุ่มกระถางปูนปั้น บ้านทุ่งจัง

วันที่ 18 -19 กรกฏาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยอาจารย์รื่นฤทัย รอดสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ภายในหลักสูตรฯ ดำเนินงานโครงการ “พัฒนาเทคนิคการออกแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผลงานต้นแบบ กลุ่มกระถางปูนปั้น บ้านทุ่งจัง” ณ บ้านทุ่งจัง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา